Missie en Visie

Onze missie en visie zijn verankerd in 5 kernwaarden : Samen, Creativiteit, Ontplooiing, Plezier en Eigenaarschap. Deze 5 kernwaarden zijn met het team gekozen om als fundament te dienen voor ons onderwijs. Onze waarden zijn verenigd tot één woord : SCOPE.

Wij werken in het tot uitvoering brengen van de missie en visie, met de pyramide van Daniël Kim.

Missie van de school

Vanuit de identiteit en de waarden is de volgende  missie beschreven:

Op de Theresiaschool bieden wij kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven dat leerlingen gebaat zijn bij een fijne leeromgeving waarin ruimte en aandacht is voor samenwerking en ieders persoonlijke ontwikkeling. Wij helpen onze leerlingen de wereld te begrijpen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Visie van de school

Hieruit volgt de volgende visie van de school:

Leerlingen groeien op in een steeds complex wordende maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Wij willen onze leerlingen brede kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheidsbesef meegeven om zelfstandig te kunnen bijdragen aan de samenleving. In de school leren wij leerlingen daarom op een vreedzame manier samen te leven en samen te werken.

De Theresiaschool wil voor leerlingen een prettige en uitdagende leeromgeving zijn, een omgeving die stimuleert en de kans biedt te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat leerlingen met plezier naar school gaan en met plezier vanuit intrinsieke motivatie leren. Talenten en creativiteit van leerlingen, leerkrachten en ouders worden ingezet om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Samen
Samen weten we meer en samen kunnen we meer. Daarom werken leerlingen, leerkrachten, directie en ouders samen binnen de Theresiaschool. Om goed samen te kunnen leven, werken en spelen, vinden wij het belangrijk dat we goed naar elkaar luisteren om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. Respectvol samenwerken verbindt ons. Samen komen we verder!

Vieringen, uitstapjes, schoolreisjes, tutorlezen, cultuurmiddagen, leren, spelen en eten doen wij op de onze school samen.

Ik speel met anderen, ik werk met anderen, ik leer met anderen, ik leef met anderen.

Creativiteit
Creativiteit is het vermogen om iets nieuws en origineels te bedenken, waarbij wij op de Theresiaschool onze talenten benutten om deze nieuwe en originele ideeën uit te werken. We gebruiken hierbij onze fantasie om buiten kaders te denken en buiten de lijntjes te kleuren.

Op onze school zien wij creativiteit terug in het leren, ervaren en ontdekken in de klas en daarbuiten. Wij moedigen het zoeken naar eigen oplossingen aan, waarbij het oplossend vermogen en eigenheid worden vergroot. Eveneens gebruiken wij onze creativiteit bij  cultuureducatie en vieringen, waarbij de zeven aspecten van cultuureducatie (audio visuele vorming, beeldende vorming, dans, drama, muziek, erfgoed educatie en literaire vorming ) aan bod komen. 

Ik improviseer, ik ontwerp, ik gebruik mijn fantasie, ik ontdek en gebruik mijn talent, ik denk in oplossingen.

Ontplooiing
Onze school is een plaats waarin iedereen van en met elkaar leert. We ontwikkelen ons en zorgen samen dat we tot bloei komen. We ontdekken onze talenten en zetten deze talenten in. Met een afwisselend aanbod en de mogelijkheid ons naar eigen vermogen, interesse en manier van leren te ontplooien, kunnen we ons optimaal ontwikkelen. We staan open voor nieuwe inzichten, die ons inspireren. Het is alsof er een steentje in het water wordt gegooid.  Er vormen kringen in het water, die steeds groter worden tot ze niet langer zichtbaar zijn, maar hun invloed wel aanwezig blijft.  

Op de Theresiaschool maken de leerlingen al vanaf groep 1 kennis met Engels. Wij hebben een ruim aanbod aan cultuureducatie. Naast deze en reguliere vakken op onze school stimuleren wij leerlingen hun talent te ontdekken en te ontplooien op zowel creatief als cognitief gebied. We ontplooien ons en leggen op onze school een stevige basis voor de toekomst.

Ik leer van anderen. Ik groei door ervaringen. Ik wil goed presteren. Ik ontwikkel mijn talenten en  kwaliteiten. Ik inspireer anderen.

Plezier
Op de Theresiaschool draagt het hebben van plezier bij  aan een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid. Plezier geeft kleur en betekenis aan het leven en aan ons onderwijs. Plezier geeft ons energie.

Ik ben blij en vrolijk. Ik werk vanuit het hart. Ik heb het gezellig. Ik ben positief. Ik gebruik humor. Ik geniet.

Eigenaarschap
Als eigenaar voelen wij verantwoordelijkheid en ruimte. Deze krijgen we, vragen we en nemen we. Op onze school bedenken  en organiseren wij zelfstandig. Een gevoel van verbondenheid en vertrouwen is hierbij essentieel. Wij zijn op ons eigenaarschap aanspreekbaar en we krijgen er waardering voor. Eigenaarschap heeft invloed op onze houding, ons gedrag, onze motivatie en daarmee op onze prestaties en ons welbevinden. Wij zijn eigenaar als we het gevoel hebben dat we  invloed kunnen en mogen hebben. Wij hebben allemaal een sleutel in handen.

Ik durf! Ik zorg goed voor mijzelf en een ander. Ik zorg goed voor mijn en andermans spullen en mijn taken. Ik vertrouw op de ander en mijzelf. Ik kan zelf beslissingen nemen. Ik geef ruimte aan de ander en mijzelf. Ik voel mij eigenaar met een sleutel in handen. 'Zie ik wie ik ben en wat ik kan? Zien jullie wie ik ben en wat ik kan? Mijn leren is van mij.’

Op de Theresiaschool zien wij eigenaarschap terug in: - Weektaken, zelfstandig werken, kieskasten, Pittige Plus Torens;- Vreedzame school taken;-  Samen verantwoordelijk voor spullen;- Samen verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en in de school;- Leerlingenraad;- We geven elkaar de ruimte om ons zelf te zijn.