Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een MR is een wettelijk verplicht orgaan voor inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of haar vertegenwoordiger aan de orde te stellen. Een MR kent leden die speciaal de belangen van het personeel vertegenwoordigen (de zogenaamde personeelsgeleding) en leden die speciaal de belangen van de ‘klanten’ (ouders/verzorgers/kinderen) van de school vertegenwoordigen (de zogenaamde oudergeleding). In principe trekken personeelsgeleding en oudergeleding gezamenlijk op en formuleren daarbij ook gezamenlijk een standpunt naar het bestuur (en als vertegenwoordiger daarvan: de directie) over voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd. De notulen van de MR zijn openbaar en liggen ter inzage bij de directie.

U kunt de MR bereiken via: mr@theresiaschool.nl

Leden van de MR stellen zich jaarlijks voor via Social Schools.