Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school organiseert regelmatig extra activiteiten die buiten de reguliere bekostiging vallen. U kunt hierbij denken aan schoolreizen, sportdagen en excursies. Daarnaast vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage om extra speeltoestellen voor de leerlingen op ons schoolplein te kunnen plaatsen.
Voor deze extra activiteiten vragen wij een bijdrage van ouders. De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Stichting Steun beheert de ontvangsten en verdeeld deze.

Bij alle extra activiteiten die onze school organiseert doen alle leerlingen mee. Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen.  Het aanbod van extra activiteiten is afhankelijk van de hoeveelheid ouders die de vrijwillige bijdrage voldoet. De laatste jaren ligt het aantal ouders dat de vrijwillige oudebijdrage voldoet ruim boven de 90%. 

Het financiële schooljaar loopt van 1 september tot 1 juli. Als eerste schooldag geldt de eerste dag van de maand waarin uw kind op onze school komt .

De hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt € 125,- per leerling per jaar.  U ontvangt een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage in mei van het betreffende schooljaar. In geval leerlingen pas later in het jaar op school zijn gekomen of de school eerder hebben verlaten wordt de rekening naar rato aangepast.