Directie


De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en het uitvoeren van bestuursbeleid.
Daarnaast draagt de directie zorg voor:
- de onderwijskundige ontwikkeling;
- De directie schept voorwaarden voor een zo goed mogelijk uitvoeren van de onderwijstaken en tracht daarbij de kwaliteit van het onderwijs via begeleiding van leerkrachten te verbeteren;
- de organisatorische gang van zaken;
- het personeelsbeleid;
- In de visie van de school past, dat zorg voor de kinderen het meest gewaarborgd is door een goed personeelsbeleid. Naast vakinhoudelijke begeleiding hecht de directie aan een adequate persoonlijke begeleiding van de leerkrachten.
- onderhoud en beheer;
- het onderhoud van de gebouwen en onderhoud en aanschaf van (leer)middelen;
- het financiële beleid;
- een zodanig beleid, dat met de (beschikbare) financiële middelen zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan;
- de interne en externe contacten;
- de contacten tussen de diverse geledingen binnen de school (algemeen directeur, medezeggenschapsraad, oudercommissie, team, ouders en leerlingen). Daarnaast heeft de directie als taak contacten te leggen met personen en organisaties buiten de school (gemeente, inspectie, schoolbegeleidingsdienst, opleiding van leerkrachten, scholen voor voortgezet onderwijs, de directies en besturen van de basisscholen binnen de gemeente De Bilt);
- de contacten met ouders;
- ont vangen van nieuwe en in school geïnteresseerde ouders die een school moeten kiezen
- Ouders die kinderen op school hebben, kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de directie.